Carin Roos Pinfo


PUBLIKATIONER

POPULÄRVETENSKAPLIGA TEXTER

 • Roos, C. (2021). Att berätta om små barn - Minietnografi. I A. Löfdahl Hultman, & K. Ribaeus (Red.), Förskollärarens metod och vetenskapsteori (2:a uppl., s. 110-121). Stockholm: Liber.
   
 • Roos, C. (2020). En sammanfattning av forskningsöversikten Framgångsfaktorer i läs- och skrivlärandeför döva barn och barn med hörselnedsättning. Specialpedagogiska skolmyndigheten. Full Text >>
   
 • Roos, C. (2020). Metakognitionens betydelse i läs- och skrivundervisning hos barn som är döva och barn med hörselnedsättning. Specialpedagogiks skolmyndigheten. Full Text >>
   
 • Roos, C. (2020). Fonologisk medvetenhet hos barn som är döva och barn med hörselnedsättning. Specialpedagogiska skolmyndigheten. Full Text >> 
   
 • Roos, C., & Allard, K. (2020). Forskningens riktning – utgångspunkter i den tvåspråkiga teckenspråkiga läs- och skrivundervisningen. Specialpedagogiska skolmyndigheten. Full Text >>
   
 • Gustavsson, A., & Roos, C. (2020). Att arbeta för barns delaktighet i lek och andra kamratgemenskaper. I i. Pramling Samuelsson & N. Pramling (red.), Förskollärares egen forskning – Praktiska exempel (s. 95-114). Lund: Studentlitteratur.
   
 • Roos, C. (2019). Teckenspråk och tecken i som stöd i förskolan (Modul på Skolverkets hemsida). Stockholm: Skolverket. Full Text >> 
 • Roos, C. (2014). Yrkesroll i förändring - Förstadielärarnas historia. Karlstad: SPAF & Karlstads universitet, Instiutionen för pedagogiska studier.  Full Text  >>
   
 • Roos, C. (2014). Att berätta om små barn - att göra en minietnografisk studie. I A. Löfdahl, M. Hjalrmarsson & K. Franzen (Red.), Förskollärarens metod och vetenskapsteori (s. 46-57). Stockholm: Liber.
   
 • Roos, C. (2012). Mentaliseringsutveckling och lärande hos döva barn med döva föräldrar. Barns strategier att uttrycka och förstå egna och andras intention, i åldern 0-2 år. I Vetenskapsrådet (Red.), Resultatdialog 2012 (s. 159-166). Stockholm: Vetenskapsrådet. Resultatdialog-bok >>
   
 • Roos, C. (2008). Skriftspråka och teckenspråka – att ta en annan väg till skriftspråket. I B.Kullberg & C. Nielsen (Red.), Skriftspråka eller skriftbråka? Att utvecklas till en läsande och skrivande människa. Lund: Gleerups. Info om boken >>
   
 • Roos, C. (2007). Skriftspråka och läslära. I B. Kullberg och E. Åkesson (Red.), Emergent Literacy. Femton svenska forskares tankar om barns skriftspråkslärande 2006. (IPD-rapport Nr 2007:01). Göteborg: Göteborgs universitet, Institutionen för pedagogik och didaktik. Full Text >>
   
 • Roos, C. (2006). Skriftspråklighet och skriftspråkligt lärande. I C. Roos och S.Fischbein (Red.) Dövhet och hörselnedsättning - Specialpedagogiska perspektiv. Lund: Studentlitteratur.
  Info om boken >>
   
 • Roos, C. (2006). Teckenspråk och pedagogik. I SOU 2006:29 Teckenspråk och teckenspråkiga. Kunskaps- och forskningsöversikt. (Delbetänkande av utredningen Översyn av teckenspråkets ställning.) (s.135-209). Stockholm: Fritzes.

VETENSKAPLIGA ARTIKLAR OCH KAPITEL

 • Tjernberg, C., Forsling, K., Roos, C. (2020). Design för multimodal och kreativ skrivundervisning i tidiga skolår – Lärare reflekterar i fokusgruppsamtal. Nordic Journal of Literacy Research, 6(1). 217-237.
  Doi: 10.23865/njlr.v6.2044  
   
 • Roos, C. Lindblom, A., Dindar, K., San  S., Kärnä, E., Roos, C., & Carew, M.T. (2020). Predictors and mediators of European student teacher attitudes toward autism spectrum diorder. Teacher and Teacher Education, 89 (2020).
  Doi: 10-1016/j.tate.2019.102993  Full Text >>
   
 • Roos, C.Forsling, K., Tjernberg, C., & Roos, C. (2019). Lärares navigation i en komplex skriftspråkspraktiker: Fokusgruppssamtal med lärare i förskoleklass – år 3. I B. Ljung Egeland, T. Roberts, E. Sandlund, & P. Sundqvist (Red.), Klassrumsforskning och språk(ande). Classroom research and language/languaging. Rapport från ASLA-symposiet, 12-13 april, 2018. (s. 279 – 303). Karlstad: Karlstads universitet & ASLA. Full Text >>
   
 • Roos, C., & Olin-Scheller, C. (2017). Digital participation among children in rural areas. I S. Danby, M. Fleer, C. Davidson & M. Hatzigianni (Red.). Digital childhoods. New York, NY: Springer.
   
 • Roos, C., & Wengelin, Å. (2016) The text telephone as and empowering technology in the daily lives of Deaf people – A qualitative study. Assistive Technology. 28(2), 63-73. doi:10.1080/10400435.2015.1085923 Full Text >>
   
 • Takala, M., & Roos, C. (2017). Deaf Education in Finland and Sweden during 30 years. KAPET,12(2), 39-64. Full Text >>
   
 •  Roos, C., Cramér-Wolrath, E., & Falkman, K. (2016). Intersubjective Interaction between Deaf Parents with their Deaf Infants During the Infant's First 18 Months. Journal of Deaf Studies and Deaf Education, 21(1), 11-22. doi:10.1093/deafed/env034 Full Text >>
   
 • Roos, C., Cramér-Wolrath, E., & Falkman, K.W. (2015). Intersubjective interaction between deaf parents/deaf infants during the infants's first 18 months. Journal of Deaf Studies and Deaf Education, Full Text >>
   
 • Roos, C., & Falkman, K.W(2015). Children's and parents' visual-tactile behaviours for getting and sustaining attention in deaf families with deaf infants, 0-18 months. Paper presenterat vid ICED, the International Congress on the Education of the Deaf, Aten, Juli , 6-9 . Full Text >>
 • Olin-Scheller, C., & Roos, C. (2015). Barn och barndom i Nätskugga. Nordic Studies in Education, 35(1), 37-50. Full Text>>
   
 • Roos, C. (2014). Sociocultural perspective on young deaf children's fingerspelling: An ethnographic study in a signing setting. Deafness and Education International, 16(2) p. 86-107. 
   
 • Roos, C. (2013). Young deaf children´s fingerspelling in learning to read and write: An ethnographic study in a signing setting. Deafness and Education International, 15(3) p. 149-178.
   
 • Roos, C., & Takala, M. (2012). Rätt till språk - Speciallärares berättelser om sitt långa arbete och sin yrkesroll. I A. Löfdahl &. H. Pérez Prieto (Red).Barn, barndomar, rättigheter och utbildningar. Vänbok till Solveig Hägglund. Karlstad University Studies, 2012:13. Karlstad: Karlstads universitet, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Full Text>>
   
 • Roos, C. (2011). Flerspråkiga barn med hörselnedsättning eller dövhet - Vad säger forskningen? I K. Göransson, U. Janson & C. Nilholm (Red). Vetenskaplig artikelsamling om specialpedagogik från Specialpedagogiska skolmyndighetens konferens för Lika värde 2010. FoU nr 1/2011. Härnösand: Specialpedagogiska skolmyndigheten.
  Full Text >>
   
 • Roos, C. (2010). Handalfabetets funktion och användning i tidigt läs- och skrivlärande - Vad säger forskningen?. Kapet, 6, (1), 73-93.
  Full Text >>
   
 • Roos, C. (2007). Deaf Preeschooler’s Literacy Events. I M. Hyde och G. Høie (Red.), To be or to become. Language and learning in the lives of young deaf children. Skådalen Publication Series No. 25. Oslo: Skådalen Resource Centre.
  Full Text >>

  Falkman, K., & Roos, C., & Hjelmquist, E. (2007). Mentalizing skills of non-native, early signers: A longitudinal perspective. European Journal of Developmental Psychology, 4, (2), 178-197.

BÖCKER

 • Roos, C., & Fischbein, S. (Red.). (2006). Dövhet och hörselnedsättning - Specialpedagogiska perspektiv. Lund: Studentlitteratur.
   
 • Roos, C. (2004). Skriftspråkande döva barn. En studie om skriftspråkligt lärande i förskola och tidiga skolår. (Doktorsavhandling : Acta Universitatis Gothoburgensis Nr 210.) Göteborg: Institutionen för didaktik och pedagogik, Göteborgs universitet.
  Full Text >>
  Teckenspråkig sammanfattning:

RAPPORTER

 • Roos, C., & Allard, K. (2016). Framgångsfaktorer i läs- och skrivlärande för döva barn och barn med hörselnedsättning. En systematisk litteraturstudie. (Karlstad University Studies 2016:10). Karlstad: Karlstads universitet.
  Full Text >>

   
 • Roos, C. (2009). Fakta om döva barn? En förstudie om döva små barn. (Rapport till Sveriges Dövas Riksförbund). Karlstad: Karlstads universitet, Avdelningen för Utbildningsvetenskap.
  Full Text >>

   
 • Roos, C. (2009). Läslära och skriftspråka - för barn med dövhet eller hörselnedsättning. Härnösand: Specialpedagogiska skolmynidigheten.
  Full Text  >>

   
 • Roos, C. (2008). Skriftspråkande barn med dövhet eller hörselnedsättning. En kunskapsöversikt. Härnösand: Specialpedagogiska institutet.
  Full Text >>

   

KONFERENSBIDRAG

 • Roos, C., & Ohlin-Scheller, C. (2012). Barn och barndom i forskningsskugga, nätskugga och medieskugga. En studie om barns uppväxtvillkor i relation till globaliseringsprocesser, identitetsskapande, lärande och medieanvändning i glesbygd. Konferens vid Örebro universitet; Möjligheternas barn, 5 - 7 november 2012.
  abstract>>
   
 • Takala, M., & Roos, C. (2012). Changes during 30-years teacher carrier. Narration and narratives as an interdisciplinary field of study, vid Örebro universitet den 4 - 5 oktober, 2012. 
  abstract>>
   
 • Roos, C., & Falkman, K.W. (2012). Visual Interaction and Support of Intersubjective Communication in Deaf Families with Deaf Infants - Implications for Educators, ECER 2012, The Need for Educational Research to Champion Freedom, Education and Development for All, in Cádiz, Spain, 18 to 21 September.
  abstract>>
   
 • Roos, C., & Falkman, K.W. (2012). Visual-tactile Strategies and Support of Intersubjective Communication in Deaf Families with Deaf Toddlers. Paper presenterat vid 40th NERA Conference, Everyday life, education and their transformations in a Nordic and globalized context, 8-10 Mars 2012, Copenhagen, Denmark.
  abstract>>
   
 • Roos, C., Takala, M., & Muruvik Vonen, A. (2011). Teacher Experience During Paradigms Shift - in Deaf Education. Paper presenterat vid 38th NERA Conference, Active citizenship, 10-12 Mars 2010, Jyväskylä, Finland.
  abstract>>
   
 • Roos, C., & Falkman, K.W. (2010). Development of Learning and Strategies to Express and Understand Intentions in Young Deaf Children with Deaf Parents. Paper presenterat vid The 21st International Congress on Education of the Deaf, 18-21 July, Vancouver, Canada.
  abstract>>
   
 • Roos, C., & Falkman, K.W. (2010). Development of Learning and Strategies to Express and Understand Intentions in Young Deaf Children with Deaf Parents – Implications for Education. Paper presenterat vid 38th NERA Conference, Active citizenship, 11-13 Mars 2010, Malmö, Sweden.
  abstract>>
   
 • Roos, C., & Falkman, K.W. (2009). Development of Learning and Strategies to Express and Understand Intentions in Young Deaf Chidlren with Deaf Parents. Paper presented at XIV European Conference on Developmental Psychology, 18-22 Aug 2009, Vilnius, Lithuania.
  abstract

   
 • Wengelin, Å., & Roos, C. (2007). Interaktionsmönster I texttelefonsamtal mellan döva. Paper presenterat vid NORDAND 2007 (8:e konferensen om Nordens språk som andraspråk). Helsingfors universitet 10 – 12 maj, 2007.
  1 abstract

   
 • Wengelin, Å., & Roos, C. (2007). Written language production in text telephone conversations between deaf people. Paper presenterat vid 6th International Syposium on Bilingualism, Hamburg University, 30.5. – 2.6.2007.
  1 abstract

   
 • Roos, C. (2006). Learning from Deaf Children's Visual Literacy Events - Implications for the teaching of hearing children. Paper presenterat vid The 34th Congress of the Nordic Educational Research Association, Örebro universitet, 9 -11mars 2006.
  1 abstract 2 fullständig konferenstext.

   
 • Roos, C. (2005). Deaf Preeschooler’s Literacy Events.  Paper presenterat vid The 6th International Conference hosted by Skådalen Resource Centre and Department of Special Needs Education” vid Oslo Universitet, 25-26 oktober 2005.
  1 abstract 2 fullständig konferenstext.

   
 • Roos, C. (2005). Deaf Children’s Literacy Events. A study of early childhood literacy activities, in a signing setting. Paper presenterat vid konferensen 20th International Congress on the Education of the Deaf. Maastricht, Nederländerna, Juli 17 - 20.
   
 • Roos, C. (2003). Young Deaf Children learning about Swedish– Writing and Reading. Paper presenterat vid konferensen European Days of Deaf Education (EDDE, Örebro, Maj 8 – 11 2003.
   
 • Roos, C. (2002). “I’m not good enough.” Semi-structured interviews with deaf pupils centred on how they feel about the Swedish language. Paper presenterat vid The Fourth International Conference on Education, Athens, maj 24-26, 2002.
 • Roos, C. (2000). “I’m not good enough.” Paper presenterat vid konferensen “Normalitet – Avvikelse – Differentiering”, Institutionen för didaktik och pedagogik, Göteborgs Universitet, februari 7, 2000.

  KONTAKT >>                                                                                       
  <<HEM
KONTAKT >> << HEM
English

Adress: Byn Berget, 661 96 Långserud, Tel + 46 (0)533 500 75 Fax +46 (0)533 500 73